Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 oraz z 2019, poz. 1781), uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych - ADO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Brzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696974; w związku z realizacją pod nazwą pn. Apartamenty Koło Brzegu w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej.
2. Kontakt W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z ADO pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby ADO wskazany w pkt. 1 powyżej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@nickel.com.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail zostały pozyskane w celu wykonania umowy nabycia przez Panią/Pana nieruchomości i w związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do zawarcia tej umowy (np. umową przedwstępną/umową deweloperską itp.) i będą przetwarzane w celu wykonania umowy i w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania uprawnień przysługujących Pani/Panu w związku z jej zawarciem, a konsekwencją nie podania danych osobowych jest niemożność zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
4. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom w celu i w związku z realizacją umowy, w szczególności spółce Nickel Development Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach w związku z obsługą prawno – księgową, obsługą sprzedaży oraz obsługą posprzedażową świadczonymi na rzecz ADO oraz w związku z obsługą procesu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, bankowi obsługującemu ADO w związku z realizacją umowy z Panią/Panem, dostawcom systemów teleinformatycznych IT, operatorom pocztowym i kurierom, a także Nickel Invest nr 11 Sp. z o.o z siedzibą w Złotnikach – komplementariuszowi ADO oraz innym podmiotom, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
5. Czas przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej lat 10 od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości (a w przypadku jej nie zawarcia: odpowiednio od daty zawarcia umowy przedwstępnej/umowy deweloperskiej), przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o czas wynikający z realizacji uprawnień i roszczeń wynikających z umowy nabycia nieruchomości, w szczególności w zakresie uprawnień płynących z rękojmi i gwarancji oraz roszczeń odszkodowawczych i innych prawnie uzasadnionych interesów ADO; w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia żadnej z ww. umów lub jedynie do zawarcia umowy o wyłączności oferty Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy;
6. Prawa osoby, której dane są przechowywane przez ADO Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), przy czym zgodnie z art. 17 RODO ADO ma obowiązek ich niezwłocznego usunięcia, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane;
  4. żądania ograniczania przetwarzania;
  5. przenoszenia danych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych;